Voda

Sídlo společnosti

ELTE, s.r.o.
Za Válcovnou 465/49
400 01 Ústí nad Labem

Telefon / E-mail

Velká voda

Naše společnost zajišťuje komplexní službu v rámci realizace vodohospodářských staveb, tj. dodání vlastní stavby, včetně dokumentace skutečného provedení.

Provádíme zejména tyto stavby:

  • výstavba nového či oprava stávajícího opevnění vodních toků, jezů, stupňů, malých vodních nádrží a dalších vodohospodářských staveb
  • výstavby a obnovování rybníků, rekonstrukce a čištění
  • výstavby a obnovování mokřadů a biokoridorů
  • hydromeliorace – odvodnění, závlahy, protierozní opatření, opatření k zadržení vody v krajině

Malá voda

Naše společnost zajišťuje komplexní službu v rámci zakázek na realizaci, opravu či rekonstrukci kanalizačních, vodovodních řadů čistíren odpadních vod.

Provádíme zejména tyto stavby:

  • výstavba nových vodovodních kanalizačních přípojek včetně vybudování revizních šachet
  • výstavbu nových gravitačních a výtlačných kanalizačních řad
  • výstavba velkých profilů (stok) včetně souvisejících objektů
  • rekonstrukce a intenzifikace stávajících čistíren odpadních vod včetně technologie
  • odvodňovací systémy, drenáže