Slider

VELKÁ VODA
Naše společnost zajišťuje komplexní službu v rámci realizace vodohospodářských staveb, tj. dodání vlastní stavby, včetně dokumentace skutečného provedení.

Provádíme zejména tyto stavby:
• výstavba nového či oprava stávajícího opevnění vodních toků, jezů, stupňů, malých vodních nádrží a dalších vodohospodářských staveb
• výstavby a obnovování rybníků, rekonstrukce a čištění
• výstavby a obnovování mokřadů a biokoridorů
• hydromeliorace – odvodnění, závlahy, protierozní opatření, opatření k zadržení vody v krajině

 

MALÁ VODA
Naše společnost zajišťuje komplexní službu v rámci zakázek na realizaci, opravu či rekonstrukci kanalizačních, vodovodních řadů čistíren odpadních vod.

Provádíme zejména tyto stavby:
• výstavba nových vodovodních kanalizačních přípojek včetně vybudování revizních šachet
• výstavbu nových gravitačních a výtlačných kanalizačních řad
• výstavba velkých profilů (stok) včetně souvisejících objektů
• rekonstrukce a intenzifikace stávajících čistíren odpadních vod včetně technologie
• odvodňovací systémy, drenáže