Systém lehkých pažících boxů
za bezkonkurenční ceny

Lehký pažící box je tvořen ze dvou na sobě nezávislých pažících stěn, které jsou spojeny rozpěrami.

• možnost umístění loga vaší společnosti
• naložení v ceně
• doprava bude naceněna zvlášť

Základem lehkého pažícího boxu je maximální bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků pohybujících se ve výkopech či jámách. Jedná se o svařovaný ocelový pozinkovaný rám, do kterého jsou zasunuty výdřevy (fošny) o síle 40 mm. Při výšce základní desky do 1,80 m je možno s tímto pažením provádět jakékoli práce na inženýrských sítích.

 

Použitý systém pažících boxů umožňuje podle provedeného výkopu kombinovat oba typy jednoduchým způsobem pomocí spojky, která oba boxy spojí. Tím vznikne minimální prostor mezi oběma boxy. Pro zajištění mezi oběma stěnami výkopu lze pažící boxy vybavit systémovou rozpěrou jejímž základním rozměrem je délka 0,80 m a lze ji jednoduchým způsobem roztáhnout do 1,2 m. V případech, kdy šířka výkopu bude větší, lze vyrobit tyto rozpěry i v delším provedení.Proti vysunutí rozpěry je jako bezpečnostní prvek použita pohyblivá západka.

V případě objednávky lze bezplatně provést naložení pažících boxů a označit na výdřevě logo společnosti kupujícího pro identifikaci majitele.

 


Návod výrobce
na používání lehkých pažicích boxů PBX 1 a PBX 2

1) Označení pažicího systému dle ČSN EN 13331-1 a ČSN EN 12811-2
Lehký pažicí box ze svařovaného pozinkovaného ocelového rámu s dřevěnou výplní.

Pažící systém pro výkopy: S rozepřením na okrajích - ES
Modul: základní modul – B
Rozpěrné dílce: rozpěra s krokovým délkovým nastavením – SI
Spojení mezi rozpěrou a pažícím boxem: tuhé – F
Světlá šířka pažení výkopu: 0,8-1,2 m
Rozsah výšky ke spodnímu okraji rozpěry: 0x0,5x0,75x1,8 m
Výdřeva: jehličnanové dřevo o pevnosti C16 a vlhkosti max. 20%

Minimální charakteristická únosnost pažícího systému PBX 1
dle statického výpočtu: Rk,min = 30kN/m2
Délka, výška, tloušťka pažícího boxu: 1x1,8x0,04 m
Hmotnost pažící boxu: 60 kg

Minimální charakteristická únosnost pažícího systému PBX 2
dle statického výpočtu: Rk,min = 16kN/m2
Hmotnost pažící boxu: 110 kg
Délka, výška, tloušťka pažícího boxu: 2x1,8x0,04 m

 

2) Montáž a demontáž boxů
Při montáži lehkého pažícího boxu je možné použít v zásadě několika způsoby, a to:

a) Ručně vkládaného boxu pomocí např. lana osazených na obou koncích do předem vykopaného úseku výkopu v plné hloubce, a to zasunutím ze zpevněné části hrany výkopu na obou stranách. Následně dojde k zajištění pohybu boxů pomocí rozpěr v nejvyšším místě boxu. Tím je zajištěna bezpečnost pracovníků, kteří následně osadí rozpěry v dalších možných místech ze dna výkopu.

b) Obdobně se dají boxy osadit stejným způsobem pomocí strojního zvedacího zařízení např. jeřábu či bagru.

c) Osazení do předem vykopaného výkopu při jeho daných rozměrech se dá sestava boxů připravit i mimo výkop tak, že obě stěny boxů se spojí min. ve čtyřech místech rozpěrami a pomocí strojního zvedacího zařízení např. jeřábu či bagru se umístí celá do výkopu. K tomuto slouží připravená zdvihací oka na obou koncích boxu.

Demontáž lze provádět v opačném pořadí jako u montáže.

3) Zdvihání, manipulace, osazení, vytažení a vlečení vč. potřebného vybavení na tyto práce
Výrobce doporučuje pro vlastní manipulaci s boxy (podle váhy boxu) zajistit 2 – 4 pracovníky s ohledem na zvolený postup manipulace, kteří budou prokazatelně seznámeni s obsluhou pažení. Nejméně jeden z těchto pracovníků musí mít kvalifikaci vazače doloženou vazačským průkazem a starší 18. let..

Při použití jakéhokoli zdvihacího mechanizmu (zpravidla hydraulický bagr, případně autojeřáb) musí být obsluha tohoto stroje seznámena s problematikou manipulace s pažením.

4) Opatření k minimalizaci rizik
Pro stanovení základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení je třeba vycházet zejména z ustanovení zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 101/2005 Sb..

Každý pracovník musí být vybaven vhodnými pracovními pomůckami a osobními ochrannými prostředky. Pro pracovníky vykonávající činnosti ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup. Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po rozpěrách vlastního pažícího boxu.

5) Pokyny pro skladování, přemisťování, údržbu a opravy
Výrobce doporučuje před uskladněním pažící boxy řádně očistit, zkontrolovat jejich celistvost a funkčnost. Skladování je doporučeno ve svislé poloze.