Home Ponuka zamestnania Referencie Politika kvality Certifikáty Kontakty
Teplo Plyn Stavebníctvo Výmenníky Zásobníky Ostatné výrobky Servis Regulačné stanice plynu

POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTU a BOZP

Základnou orientáciou spoločnosti ELTE s.r.o. je byť trhovo orientovanou spoločnosťou, zameranou na zákazníka a zákaznícky servis a schopnou konkurencieschopnosťou v oblasti svojho podnikania.

V tejto súvislosti je stanovená politika vyjadrená v hlavných cieľoch:

•  udržať stávajúcich zákazníkov a získavať nových,
•  poznať skutočné potreby a požiadavky našich zákazníkov,
•  poskytovať vysokú a stabilnú kvalitu služieb,
•  zvyšovať mieru spokojnosti zákazníkov a starostlivosť o nich,
•  neustále zlepšovať efektivitu a účinnosť procesov,
•  zlepšovať management zdrojov,
•  vytvárať konkurenčné výhody a vyššie hodnoty pre zákazníkov v porovnaní s konkurenciou,

Vo vzťahu k životnému prostrediu a BOZP sa vedenie spoločnosti zaväzuje:

•  plniť požiadavky platných právnych predpisov a iných požiadavkov na ochranu ŽP a iné požiadavky, ku ktorým sa spoločnosť zaviazala,
•  dbať o ŽP pri realizácii diela a ostatných činnostiach spoločnosti, a to prevenciou a neustálym zlepšovaním podmienok pre dodržiavaní ochrany ŽP,
•  trvalo hľadať možnosti znižovania spotreby energií a potrebných materiálov, hľadať možnosti materiálového a energetického využívania produkovaných odpadov,
•  zhodnocovať dopady na ŽP pri zavádzaní nových činností ešte pred rozhodnutím o ich realizáciách,
•  vhodnou prevenciou zamedzovať vzniku pracovných úrazov a poškodzovanie zdravia a svojim jednaním docieliť zlepšenie, aby zamestnanci firmy nepripustili porušovanie bezpečnostných,
   legislatívnych a iných predpisov pri práci tak ako u spolupracovníkov, tak aj u tretích osôb.
•  všetok nákup tovaru a novo aplikovaných a stávajúcich zariadení preskúmať z hľadiska integrovaného systému (vzťahu k životnému prostrediu a ochrany zdravia zamestnancov).

V Ústí nad Labem, dňa 30.12.2011

ELTE, s.r.o. , Za Válcovnou 465/49 , 400 01 Ústí nad Labem - IČ: 46708111 - DIČ: CZ46708111